Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n uusin ilmastoraportti asettaa päättäjät kaikkialla maailmassa yksinkertaisen valinnan eteen: joko alamme toteuttaa nopeita päästövähennyksiä tai kannamme vastuun katastrofeista, jotka voimistuva ilmastonmuutos tuo mukanaan. Kestävässä kehityksessä on ennen kaikkea kyse siitä, millaisen maapallon ja resurssit jätämme tuleville sukupolville.

Kaupunki voi päätöksillään vaikuttaa päästöihin sekä suoraan omassa toiminnassaan, että epäsuorasti esimerkiksi kumppaneiden ja sijoitusten kautta sekä kannustamalla asukkaita ilmaston kannalta kestäviin kulutusvalintoihin ja liikkumiseen. Ilmaston kannalta kestäviä päätöksiä syntyy todennäköisemmin, jos päätösten ilmastovaikutukset ovat tiedossa jo päätöstä tehtäessä.

IPCC:n raportin mukaan ilmaston lämpeneminen voidaan vielä määrätietoisella työllä rajoittaa 1,5 asteeseen. Jo puolentoista asteen lämpenemisen vaikutukset ovat dramaattisia. Aiempia ilmastotavoitteita on kiristettävä ja toimenpiteitä nopeutettava. Tähän työhön tarvitaan mukaan niin kansainväliset yhteisöt, valtiot ja kotitaloudet kuin kunnat ja kaupungitkin.

Forssa on sitoutunut FISU-verkoston kautta päästöttömyyteen ja jätteettömyyteen vuoteen 2050 mennessä. Tässä tavoitteessa kunnianhimo loistaa poissaolollaan, edelläkävijyydestä tai realiteeteista puhumattakaan. Ympäristöministeriön ilmastobarometrin mukaan neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire. Nuorten keskuudessa luku on vielä korkeampi. Nopeisiin päästövähennyksiin jo vuoteen 2025 mennessä tarvitaan suunnitelma ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä tarvitaan pitkän tähtäimen ilmasto-ohjelma. Pelkällä puheella emme tarvittavia päästövähennyksiä saavuta.

Suomi on ensimmäisenä maana sisällyttänyt valtion talousarvioehdotukseen kestävän kehityksen osion. Suomi on myös sisällyttänyt kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet hallitusohjelmaan sekä osaksi hallituksen tulevaisuustyötä ja budjettivalmistelua. Forssa on puolestaan profiloitunut järkivihreäksi kaupungiksi ja kiertotalouden edelläkävijäksi. Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen osaksi kaupungin talousarviovalmistelua vahvistaisi Forssan kestävän kehityksen työtä. Strategiasta nämä tavoitteet jo löytyvätkin ja siitä voimme kaikki olla ylpeitä. Talousarvio on strategian ohella tärkein yksittäinen kaupungin toimintaa ohjaava päätös ja siksi on olennaista ymmärtää ja tunnistaa talousarvion ja kestävän kehityksen yhteys. Tilinpäätökseen tulisi myös sisällyttää arviointi ilmastovaikutuksista ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta.

Kestävän kehityksen budjetointi on haastava tehtävä ja siksi se kannattaa toteuttaa vaiheittain. Ensi vaiheessa tulisi keskittyä kestävyyden ekologiseen ulottuvuuteen ja erityisesti ilmastovaikutuksiin, jatkossa myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Talousarvio tai strategia eivät kuitenkaan ole kaupungin ainoita ilmastovaikutuksiltaan merkittäviä päätöksiä. Siksi ilmastovaikutusten arviointi tulisi asteittain tuoda osaksi kaikkea kaupungin päätöksentekoa. Tavoitteena olisi saada kokonaiskuva kestävän kehityksen tavoitteita tukevista ja niitä rapauttavista resursseista sekä lisätä kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kestävän kehityksen sisällyttäminen osaksi taloussuunnittelua ja ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen osaksi kaikkea päätöksentekoa edellyttää uutta osaamista ja työkaluja. Forssan seudulla on ainutlaatuista kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista ja näitä resursseja kannattaa hyödyntää uusien mallien kehittämisessä.

Osallistava valmisteluprosessi yhdessä kaikkien toimialojen kanssa lisäisi myös laajemmin kaupungin henkilöstön tietoisuutta Forssan kestävän kehityksen tavoitteista ja kaupungin toiminnan ilmastovaikutuksista sekä oman hallinnonalan kytköksistä niihin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Forssa

1. sisällyttää kestävän kehityksen ja ilmastonäkökohdat poikkileikkaavasti osaksi kaupungin taloussuunnitelmia
2. laatii sekä nopeiden päästövähennysten että pitkän tähtäimen ilmasto-ohjelmat
3. tekee kaupungin päätösten ilmastovaikutukset näkyväksi esimerkiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin osana kaikkea päätöksentekoa
4. kartoittaa mahdollisuuksia rakentaa malleja kestävän kehityksen budjetointiin ja ilmastovaikutusten arviointiin yhteistyössä esimerkiksi muiden kaupunkien, oppilaitosten ja kansainvälisten verkostojen kautta
5. järjestää valtuutetuille kestävän kehityksen ja järkivihreyden iltakoulun kestävän kehityksen mukaisen päätöksenteon tueksi ja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi

Forssassa 24.6.2019

Aloitteen allekirjoitti Maija Kranni ja 25 muuta valtuutettua ja varavaltuutettua.