Forssan Lehden vaalikone julkaistiin viime viikolla osoitteessa www.forssanlehti.fi/vaalikone. Vaalikoneessa oli monia hyviä, kinkkisiäkin kysymyksiä, mutta valitettavasti kone ei sisältänyt lainkaan mahdollisuutta perustella vastauksiaan. On mielestäni äänestäjän oikeus saada kuulla ehdokkaan ajatuksia syvällisemmin, kuin pelkkää palluraa liikuttamalla, joten tässä ne ovat: perustelut Forssan Lehden vaalikoneen vastauksiin.

Esittely ensin:

Vorssan Maija täsä moro! Olen taustaltani yrittäjä, ammatiltani ympäristösuunnittelija (AMK) ja tällä hetkellä työskentelen eduskunnassa kansanedustajan avustajana.

Vapaa-ajallani teen paitsi politiikkaa myös harrastan palloilulajeja, liikun luonnossa ja uppoudun rikossarjoihin. Olen saanut neljän vuoden ajan edistää forssalaisten asioita valtuustossa ja haen nyt jatkoa tälle työlle.

Sitten kysymyksiin:

kysymys 1

Kunnat ostavat monia palveluita ulkopuolisilta yrityksiltä, esimerkiksi tienpitoa, lastensuojelua tai vanhuspalveluita. Mielestäni kuntani on tuotettava itse kuntalaisilleen tarjoamat palvelut eikä ostaa niitä ulkopuolelta.

Osittain samaa mieltä
Perustelu: Vastuu palvelun järjestämisestä ja laadusta on aina kunnalla. Yksityiset yritykset voivat yhdessä kolmannen sektorin kanssa täydentää julkisia palveluita.

kysymys 2

Kuntien on korotettava veroprosenttia, jos palvelujen turvaaminen sitä vaatii.

Osittain samaa mieltä
Perustelu: 
Laadukkaiden palveluiden järjestäminen on pitkällä aikavälillä aina edullisempaa kuin lyhytnäköisten leikkauslistojen laatiminen. Maltilliset veronkorotukset ovat mielestäni perusteltuja, jos sillä saadaan turvattua kuntalaisten palvelut.

kysymys 3

Jos kuntien valtaa ja tehtäviä siirretään sote-uudistuksen myötä maakunnille, kunnanvaltuutettujen ei pitäisi lähteä ehdolle maakuntavaaleihin.

Osittain eri mieltä
Perustelu:
 Tällä hetkellä sama henkilö voi toimia päättäjänä samanaikaisesti niin kunnallisella, maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Jos vaalikelpoisuutta halutaan rajoittaa, pitäisi sen tapahtua lainsäädännön kautta.

kysymys 4

Kuntaliitos vahvistaisi kuntani taloudellista tilannetta ja elinvoimaisuutta.

En osaa sanoa

kysymys 5

Mielestäni kunnan tärkeimmät tehtävät ovat (valitse kaksi):
Kaikki luettelon tehtävät ovat todella tärkeitä. Vastasin 1) vanhuksista ja sairaista huolehtiminen ja 2) lapsiperheiden arjen helpottaminen, esimerkiksi päivähoidon järjestäminen. Ajattelen, että kunnan hyvinvointi mitataan siinä, kuinka hyvin pidämme huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista.

kysymys 6

Kuntani voisi vastaanottaa nykyistä enemmän turvapaikanhakijoita.

Osittain samaa mieltä
Perustelu: 
Nähdäkseni Forssalla on kaikki edellytykset vastaanottaa enemmän turvapaikanhakijoita. Jotta kotoutuminen on mahdollista, tulee turvapaikanhakijoiden palveluiden olla kunnossa. Kotouttamisohjelma on Forssan seudulla juuri uusittu ja se on hyvä pohja kotouttamistyölle.

kysymys 7

Mielestäni hyvä kunnan luottamushenkilö (valitse kaksi):
Monet luettelon ominaisuuksista ovat luottamushenkilölle tärkeitä. Valitsin näistä kaksi sen perusteella, mistä itse olen saanut eniten myönteistä palautetta kuluneen neljän vuoden aikana: 1) kykenee yhteistyöhön yli puoluerajojen ja 2) pitää säännöllisesti yhteyttä äänestäjiinsä.

kysymys 8

Kunnan tarjoamista liikunta- ja kulttuuripalveluista pidän tärkeimpänä (valitse kaksi):
Jälleen kaikki luettelon palveluista ovat todella tärkeitä. Valitsin kuitenkin 1) rakennettuja ulkoliikuntapaikkoja ja -reittejä, sillä luonnossa liikkuminen on tämän päivän megatrendi. Lisäksi halusin nostaa esiin nuorten palvelut ja valitsin 2) nuorisotilojen, esimerkiksi bändikämppien ja skeittiparkkien ylläpitoa.

kysymys 9

Lasten ja nuorten hyvinvointia pitäisi tukea ensisijaisesti (valitse kaksi):
Lapset ja nuoret ovat hyvin monipuolinen väestöryhmä ja ikähaarukka on laaja. Halusin nostaa nuoriin liittyen mielenterveyspalvelut 1) lisäämällä koulukuraattorien ja -psykologien määrää ja lapsiin liittyen 2) lisäämällä iltapäivätoimintaa koulun jälkeen.

kysymys 10

Omaa kuntaani pitäisi ensisijaisesti markkinoida asuinpaikaksi (valitse kaksi):
Valitsin pitkän pohdinnan päätteeksi vaihtoehdoista 1) lapsiperheille ja 2) etätyöntekijöille. Lapsiperheille sen vuoksi, että Forssa on aidosti lapsiystävällinen kaupunki. Jos minulla olisi lapsihaave, voisin hyvin kuvitella perustavani perheen Forssassa. Toisaalta Forssa tarjoaa ihan aidosti vaihtoehdon pääkaupunkiseudun vilskeelle ja virtuaalinen työ mahdollistaa isojen kaupunkien uramahdollisuudet paikasta riippumatta.

kysymys 11

Kuntani pitäisi kaikessa toiminnassaan pyrkiä hiilineutraaliuteen. 

Täysin samaa mieltä
Perustelu: Ilmastonmuutoksen torjunta on ihmiskunnan kohtalon kysymys. Jokaisen kunnan on tehtävä osuutensa päästöjen vähentämiseksi. Forssan on asetettava selkeä tavoitevuosi hiilineutraaliudelle ja laadittava tiekartta tavoitteeseen pääsemiseksi.

kysymys 12

Kuntani on helpotettava vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. 

Osittain samaa mieltä
Perustelu: 
Tietojeni mukaan Forssassa vapaa-ajan asuntojen muuttamisessa vakituisiksi asunnoiksi ei ole suuria hankaluuksia. Jos esteitä ilmenee, on niitä mahdollisuuksien mukaan purettava, jotta vakituinen asuminen Forssassa mahdollistuisi yhä useammalle. 

kysymys 13

Kuntani tulee osoittaa enemmän rahaa kunnan markkinointiin. 

Osittain samaa mieltä
Perustelu: 
Kunnan markkinointi on ehdottomasti tärkeää kuntien kilpaillessa potentiaalisista uusista asukkaista. Juuri uusittu Forssan brändi-käsikirja antaa hyvää pohjaa markkinointityölle. Lisäraha ei aina ole se paras ratkaisu, vaan nykyiset markkinoinnin määrärahat voisi suunnata fiksummin. Markkinoinnin ei myöskään tarvitse aina maksaa mitään – parasta mainosta ovat forssalaiset ihmiset, jotka kertovat kotikaupunkinsa hyvistä puolista eteenpäin. 

kysymys 14

Kuntani velkamäärä ei saa enää nykyisestä kasvaa. 

Osittain eri mieltä
Perustelu: 
Forssan velkamäärä asukasta kohden on tällä hetkellä maan keskivertotasolla. Tulevaisuusinvestointeihin voi mielestäni olla perusteltua ottaa velkaa, kunhan lainanhoitokyvystä huolehditaan ja velan takaisinmaksuun on selkeä suunnitelma.

kysymys 15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän on käytännössä pakko hakeutua entistä tiiviimpään suhteeseen Hämeenlinnan keskussairaalan kanssa. 

Osittain samaa mieltä
Perustelu: 
On nähdäkseni selvää, että Forssan seudun väestöpohjalla ei voida ylläpitää kaikkia forssalaisten tarvitsemia terveydenhuollon palveluita. Maakunnan keskussairaala Hämeenlinnassa on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle luontainen yhteistyökumppani ja keskussairaala pystyy vastaamaan laajemmin myös erikoissairaanhoidon tarpeisiin. Samaan aikaan digitalisaatio avaa uusia ovia myös terveydenhuoltoon. Kuitenkin hyvistä ja saavutettavista peruspalveluista on pidettävä Forssassa kiinni, lääkäriin on päästävä lähellä.